ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A dokumentum a www.prega.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) tartalmazza. A weboldal üzemeltetője: Agroinform Média Kft. (székhely 1149 Budapest, Angol utca 34., cégjegyzékszám: 01-09-325609, a továbbiakban mint Szolgáltató)

 

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével – azaz a Weboldal bármely szolgáltatásának igénybe vételével, illetve a Weboldal megtekintésével – az ÁSZF valamennyi rendelkezését visszavonhatatlanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat, a Weboldal funkcióit, annak szerkezeti és grafikai elemeit, valamint a Weboldalon alkalmazott technikai megoldásokat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt illetve annak szolgáltatásait a mindenkor a Szolgáltató által nyújtott állapotban veheti igénybe.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Felhasználó a Weboldal használatával a módosításokat elfogadja.

A Weboldalt Felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja.

I.

Általános feltételek

 1. Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely szerződés lehetséges szerződéskötési nyelve a magyar és az angol. Felhasználó kijelenti, hogy a fent meghatározott nyelvnek a Weboldal használatához, valamint az ÁSZF hatálya alatt szerződéskötéshez szükséges szintű ismeretével rendelkezik. Felek kikötik jelen ÁSZF kapcsán a magyar jog alkalmazását és a magyar bíróságok joghatóságát.
 2. Bármely, a Szerződő Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja.
 3. Jelen ÁSZF a Weboldalon kerül közzétételre, az bárki számára elérhető, valamint Pdf formátumban letölthető.
 4. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint elektronikus úton létrejött szerződés jön létre.
 5. A jelen ÁSZF rendelkezései a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek. Az egyedi szerződési feltételekben a Szerződő Felek a Weboldalon állapodnak meg. Szolgáltató fenntartja a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát. amelyet Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével tudomásul vesz.
 6. Szolgáltató jogosult a Weboldal kinézetét, tartalmát és más jellemzőit a Felhasználó értesítése nélkül módosítani.
 7. Szolgáltató kötelezettséget vállal a Weboldal folyamatos rendelkezésre állásának, működésének biztosítására egy adott naptári évben, folyamatosan, napi 24 órában, évi 365 napon keresztül. Ez alól kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek:

Weboldal karbantartási munkák miatt fennálló szünetelése

Weboldal rajta kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező szünetelése (vis maior). Vis maior-nak minősül különösen háború, forradalom, természeti katasztrófa, előre nem látható politikai események vagy kormányzati intézkedések.

Harmadik személy által engedély nélkül elhelyezett, a Weboldal működését befolyásoló programok miatti szünetelés

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a jelen pontban meghatározott, rajta kívül álló okból bekövetkező károkért.

 1. Szolgáltató a Felhasználó vagy egyéb harmadik személy által a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül. Szolgáltatóezen okból kizárja felelősségét minden feltöltött információ, anyag vagy egyéb tartalom tartalmáért.
 2. A Weboldal a Szolgáltató szellemi tulajdona, a tartalmának bármely formában történő használata például a logó, és márkajelzés, program kódok és grafikai elemek használata csak a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges. Kutatási adat és nyilvános információ kizárólag nem kereskedelmi célból más weboldalon, vagy egyéb online vagy offiline anyagban (pl. Faceboook, Google, közösségi média, videok stb. ..) felhasználhatóak, azonban Felhasználónak előzetesen értesítenie kell Szolgáltatót, és a Szolgáltatót (www.prega.hu) kell megnevezni, mint a kutatási adat és információ tulajdonosát és forrását.
 3. A Szolgáltatót megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Szolgáltató hozzájárulása szükséges.
 4. Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben egy díj fizetés ellenében elérhető szolgáltatást rendel meg a Weboldalon, úgy a Szolgáltató a díjfizetésről elektronikus számlát állít ki. Felhasználó a papír alapú számla iránti igényéről kifejezetten lemond.
 5. Felhasználó bármely, jelen Weboldal használatával kapcsolatban Szolgáltatóval fennálló jogviszonyából eredő követelését kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni.
 6. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése semmisnek minősülne, az nem érinti az egész ÁSZF érvényességét.
 7. Szolgáltató tevékenysége nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

 

II.

A tartalmak feltöltésére vonatkozó szabályok, szellemi alkotások

 

 1. Felhasználó a Weboldalra kizárólag a Weboldal profiljához kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatos tartalmakat jogosult feltölteni, a Weboldalon Szolgáltató által biztosított terjedelemben. Minden, az előzőekben megnevezett tartalmakhoz képest eltérő tartalom elutasítására és törlésére a Szolgáltató Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult. Amennyiben tartalmak feltöltését a Weboldal szerkezete és kialakítása nem teszi lehetővé, úgy Felhasználó nem jogosult ezt Szolgáltatótól követelni.
 2. Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmakat Szolgáltató ellenőrizheti, azonban erre nem kötelezhető. Nem köteles Szolgáltató továbbá az olyan információ vagy adat keresésére, amely illegális cselekmény elkövetését valószínűsítené.
 3. Tilos feltölteni a Weboldalra olyan tartalmat, amely:
 • jogszabálysértést valósít meg, illetve a jó erkölcsbe ütközik.
 • bűncselekményt valósít meg.
 • Szolgáltató vagy harmadik személy jó hírnevét, valamint egyéb személyhez fűződő jogait sérti vagy erre irányul.
 • Szolgáltató vagy harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértené.
 • Szolgáltató vagy harmadik személy üzleti titkát sértené.
 • Harmadik személy számára provokatívnak tűnhet.
 • A Weboldal működését veszélyezteti, különös tekintettel a szerver működésére.
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt tilalomba ütközne
 • Pornográf jellegű vagy szexuális vágy felkeltésére alkalmas
 • obszcén vagy trágár kifejezést tartalmaz.

 

Felhasználó egyedül felelős a feltöltött tartalom valódiságáért, továbbá azért, hogy a feltöltött vagy nyilvánosságra hozott tartalom nem sérti a jelen pontban foglaltakat, illetve általánosságban a jogszabályi rendelkezéseket. Szolgáltatókifejezetten kizárja felelősségét e tekintetben.

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltatójogosult a Felhasználó által feltöltött hirdetés helyét a Weboldalon meghatározni, valamint jogosult a különböző felhasználók által feltöltött tartalmak sorrendjét meghatározni. Felhasználó kifejezetten lemond ezen jogáról.
 2. Tilos a Weboldalon más oldalra mutató linket elhelyezni. Ezen magatartás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélye esetén megengedett.
 3. A Szolgáltató jogosult Felhasználót a tartalom módosítására indoklás és egyéb magyarázat nélkül felszólítani. Ennek elmaradása esetén is jogosult Szolgáltató a tartalmat további indoklás vagy egyéb magyarázat nélkül törölni.
 4. Felhasználó általánosságban a Weboldalt, annak egy részét, valamint a részét képező bármely elemet vagy tartalmat kizárólag jelen ÁSZF szerint, vagy Szolgáltatókifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult használni. Felhasználó nem jogosult Szolgáltató részére biztosítani vagy a Weboldalon közzétenni bármely olyan adatot, információt vagy tartalmat, amely nem kapcsolódik a Weboldal működéséhez vagy ebből a szempontból irreleváns. Szolgáltató jogosult ezen adat, információ vagy más tartalom közzétételét minden további értesítés vagy indoklás nélkül megtagadni.
 5. Amennyiben harmadik személy a Felhasználó által feltöltött hirdetések vagy egyéb tartalom miatt igényt érvényesít a Szolgáltatóval szemben, úgy Felhasználó köteles a kártérítés, a költségek, valamint a jogi költségek összegét Szolgáltató részére megtéríteni, amennyiben ilyen költségek felmerülnek.
 6. A Weboldal a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a „Prega” elnevezést, „prega.hu” domain nevet logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal, szerzői jog alapján őt megillető vagyoni jogokkal. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 7. A Weboldal, valamint a Weboldalhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Weboldal elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
 8. A Felhasználó vállalja – tekintettel Szolgáltató tulajdonjogára, illetve őt a szerzői és a szellemi tulajdon körébe tartozó egyéb jogokra – hogy a Weboldalról nem távolít el semmilyen tartalmat.
 9. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan kifejezett magatartást, vagy hallgatólagosan nem vehet részt olyan cselekményben, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Weboldallal kapcsolatban jogot szerez.
 10. A Weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény – ideértve a Weboldal bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is – a Szolgáltató tulajdonát képezi, illetve felette teljes körű jogosultsággal rendelkezik, ezáltal ezen tevékenységekre kizárólag Szolgáltató engedélyével kerülhet sor.
 11. Szolgáltatót megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Szolgáltató hozzájárulása szükséges.

III.

Felelősség korlátozása

 1. A Szolgáltató törekszik a Weboldalt, illetve a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat az elérhető legjobb minőségben Felhasználó részére elérhetővé tenni, azonban kizárja a felelősségét a tekintetben, hogy a Weboldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások mennyiben felelnek meg Felhasználó elvárásainak, céljainak illetve személyes preferenciáinak.
 2. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Weboldalon a Felhasználó által megadott adatok valódiságáért, adatok, információ helyességéért és ezen adatok, információ felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért vagy egyéb hátrányos következményekért.
 3. Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét Felhasználóval szemben a Weboldal más felhasználója, vagy harmadik személy által okozott vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve egyéb hátrányos következményért. Szolgáltató különösen kizárja felelősségét Felhasználó által harmadik személynek okozott személyiségi jog körébe eső jogsérelemért, amely jogsértésre a Weboldal üzenetküldő funkciójának használata közben kerül sor.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben magatartása sérti jelen ÁSZF rendelkezéseit illetve a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és ezáltal Szolgáltatót kár vagy egyéb hátrányos következmény éri, köteles a Szolgáltatót ért kárt megtéríteni, illetve Szolgáltatót mentesíteni a hátrányos következmény alól. Felhasználó köteles továbbá mentesíteni Szolgáltatót a kár összegének megfizetése alól abban az esetben, amennyiben harmadik személyt Felhasználó magatartása következtében kár éri, és harmadik személy ennek következtében Szolgáltatóval szemben érvényesít igényt.
 5. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldalt milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldal használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
 6. Szolgáltató nem minősül szerződő félnek bármely, Felhasználó és harmadik személy között létrejött olyan szerződés kapcsán, amely a Weboldal szolgáltatásainak bármely formában történő igénybe vétele kapcsán jött létre, ezáltal nem terheli őt az ilyen szerződésből eredő bármely igényért helytállási kötelezettség, különös tekintettel a szerződésből eredő szavatossági, jótállási valamint kártérítési igényekre. Az ilyen jellegű szerződésekre jelen ÁSZF hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben a jelen ÁSZF-ben kifejezetten említésre kerül.
 7. Szolgáltató– tekintettel arra, hogy nem tekinthető szerződő félnek Felhasználó és harmadik személy között létrejövő szerződésnek – nem tartozik helytállási kötelezettséggel harmadik személy által a Weboldalon keresztül hirdetett. illetve elérhető bármely termék vagy szolgáltatás jellemzői tekintetében, illetve azzal kapcsolatban, hogy a harmadik személy által rendelkezésre bocsátott termék, vagy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel-e Felhasználó elvárásainak.
 8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Weboldalhoz kapcsolt adatbázisokból, a Weboldalon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Weboldalra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 9. Szolgáltató nem tartozik továbbá felelősséggel olyan Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, amely hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior). Ilyen vis maior eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan: háború, természeti katasztrófa, időjárási események, egyéb politikai események, sztrájk, kormányzati intézkedések. Nem felelős Szolgáltató a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események alvállalkozóit, teljesítési segédjeit vagy egyéb közreműködő személyeket hátráltatják vagy akadályozzák.
 10. Szolgáltató kizárja felelősségét minden, a Weboldalon keresztül elérhető, harmadik személy által üzemeltetett program vagy alkalmazás használata során vagy annak következtében keletkezett kárért vagy egyéb hátrányos következményért.
 11. Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Jelen pontban foglaltak felhatalmazzák Szolgáltató vezető tisztségviselőjét, hogy ezen korlátozásra közvetlenül hivatkozzon.

IV.

Felhasználó egyéb kötelezettségei a Weboldal használata során

 1. A Felhasználó köteles Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a Weboldal működésében bármely hibát észlel, ennek keretében köteles továbbá tájékoztatni Szolgáltatót az ezzel kapcsolatos összes körülményről, valamint a kapcsolódó összes információról. Felhasználó köteles Szolgáltatóval együttműködni a hiba azonosítása, a hiba okainak feltárása valamint a hiba kijavítása során.
 2. A Felhasználó köteles a Weboldal használatához szükséges megfelelő hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.
 3. Felhasználó köteles az általa használt eszközön található programok és adatállományok, egyéb szoftverek mentéséről és megfelelő tárolásáról gondoskodni. Ezen adatok illetve programok elvesztéséért, meghibásodásáért, használhatóságuk csökkenéséért illetve az ebből eredő bármely hátrányos következményért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét a Felhasználót az alkalmazott hardver hibája vagy a nem megfelelő üzemeltetési környezet okozta kárért vagy egyéb hátrányos következményért.
 4. Felhasználó köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy a Weboldal működését hátrányosan érintő vírus vagy egyéb program használata a Weboldal működését ne hátráltassa. Szolgáltató kizárja felelősséget vírusok vagy egyéb programok használata következtében Felhasználót vagy harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért.

V.

Tájékoztatás Szolgáltató, mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő felhasználók (Fogyasztó) által történő igénybevétele során a szolgáltató és a fogyasztónak minősülő felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

 1. Szolgáltató neve: Agroinform Média Kft.
 2. Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a szolgáltató adatai:

1149 Budapest, Angol utca 34., cégjegyzékszám: 01-09-325609, adószám: 26351409-2-42

 1. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

Az ellenszolgáltatás teljes összegéről információ jelen ÁSZF-ben illetve a Weboldalon található.

 1. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

A Szolgáltató által megadott díj összege a szolgáltatás valamennyi költségét tartalmazza.

 1. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen

 1. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint Szolgáltató panaszkezelési módjáról:

A szükséges információt jelen ÁSZF tartalmazza

 1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása:

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási, illetve felmondás joggal rendelkezik az ellenérték fejében igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában.

A Weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a fogyasztó Felhasználó az elállási, illetve felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Szolgáltató abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatóaz igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett Szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében szereplő csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltatójelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy az elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltatóaz eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltatójogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

 1. A fogyasztót nem illeti meg az elállási, felmondási jog:

Szolgáltatás igénybe vétele esetén Fogyasztót elállási jog nem, azonban felmondási jog megilleti a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követő 14 (tizennégy) napon belül. A felmondási jog gyakorlására az elállási jog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele esetén Fogyasztó kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az ő előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Szolgáltatás egészének teljesítésével a felmondási jogát elveszti.

 

 1. Kellékszavatosság és termékszavatosság:

Kellékszavatosság:

A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség:

Kellékszavatosság

Fogyasztó Szolgáltatóhibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és Szolgáltató között létrejött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltatószámára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltatóköltségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Szolgáltatóadott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és Szolgáltatóközötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és Szolgáltatóközötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 1. Termékszavatosság:

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatban Fogyasztó nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben termékszavatosságból eredő igényt.

 1. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a termékkel kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben illetve a Weboldalon megadott telefonszámokon és e-mail címeken kérhet tájékoztatást.

 1. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre magatartási kódex, ezen okból másolatkérésre nincs mód

 1. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Erre vonatkozó információt – amennyiben adott termék vagy szolgáltatás esetében relevanciával bír – jelen ÁSZF illetve a Weboldal tartalmaz.

 1. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

 1. A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Bármely, ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatás esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott szolgáltatás tekintetében jelen ÁSZF adott szolgáltatásra vonatkozó részében, illetve a Weboldalon található.

 1. A Fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs ilyen.

 1. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide nem értve az olyan infrastruktúrát, amelynek befolyásolására Szolgáltatónak nincs lehetősége) működtetése során minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz, az eszközök megfelelő szintű informatikai és egyéb védelmét folyamatosan biztosítja. Szolgáltató gondoskodik továbbá a digitális adattartalomhoz kapcsolódó eszközök, illetve adattartalom megfelelő elhelyezéséről és tárolásáról.

 1. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt webböngészővel és operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

 • A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szolgáltató és Fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

 • A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

Az alábbi jogviták tartoznak a békéltető testület hatáskörébe: a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület.

VI.

Adatvédelem

 

 1. A személyes adatok védelmét, és ehhez kapcsolódóan a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF-en túl az Adatkezelési tájékoztató, valamint a 2016/679 számú EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezései szabályozzák.
 2. Felhasználó a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
 3. Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében.

VII.

ÁSZF módosítása

 1. A Szolgáltató az ÁSZF-t, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t köteles a Weboldalon jól látható helyen, a Weboldal nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Weboldalra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.
 2. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.
 3. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

VIII.

Ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások

 

 1. A Weboldalon ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások – beleértve a Szolgáltató által nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyek nem közvetlenül a Weboldalon érhetők el, azonban a Felhasználó részéről azok megrendelése a Weboldal felületén történik – díja Weboldal felületén érhető el.

 

 1. A díj megfizetésére vonatkozó feltételeket és előírásokat a https://www.prega.hu/2019/fizetesi-feltetelek/ linken elérhető, „Fizetési Feltételek” elnevezésű dokumentum tartalmazza, mely dokumentumot Felhasználó az érintett szolgáltatás megrendelésével elfogad, és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

IX.

Előadás videók 

 

 1. Szolgáltató a Weboldalon biztosítja az Előadás videók elnevezésű szolgáltatást, amely a VIII. pontban meghatározott „Ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatásnak” minősül, így a VIII. pontban foglaltak ezen szolgáltatás vonatkozásában is alkalmazandók.

 

 1. Ezen szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni, illetve ezen ellenérték összegét egyoldalúan módosítani. A szolgáltatás ellenértékének (továbbiakban: díj) összege a Weboldalon kerül közzétételre. A díj visszatérítésére – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – nincs lehetőség.

 

 1. Szolgáltató Felhasználó részére a díj megfizetése feltételével és azt követően elektronikus úton a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kódot juttat el. Felhasználó a kód igénybevételével jogosult megtekinteni a Weboldalon található összes videót. A jogosultság 2021. december 31-ig áll fent.

 

 1. A Weboldalon elérhető videók Szolgáltató szellemi tulajdonának minősülnek, azok felhasználására Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által biztosított feltételekkel jogosult. Felhasználó a videókat kizárólag az oldalon, saját, személyes céljaira használhatja fel. Felhasználó nem jogosult a videóknak az általa használt eszközre történő letöltésére, többszörözésére, közvetítésére, közlésére bármely elektronikus vagy egyéb formában történő terjesztésére, megosztására, harmadik személy részére bármely módon történő átadására, vagy bármely formában és módon történő hozzáférhetővé tételére.

 

 1. A szolgáltatás kizárólag az azt eredetileg megrendelő Felhasználót illeti meg, a kód vagy a jogosultság átruházása bármely harmadik személy részére nem megengedett.

 

 1. Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a Felhasználót a kód elvesztéséből eredő, vagy bármely egyéb olyan kárért, amely Felhasználót azon okból érte, hogy neki felróható okból nem volt képes a szolgáltatás igénybevételére.

 

Szolgáltató kapcsolattartói adatai, üzemeltetője; Felügyeleti szervek.

Szolgáltató: Agroinform Média Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 34.

Cégjegyzékszám: 01-09-325609

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26351409-2-42

EU adószám: HU26351409.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@agroinform.com

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Naxonet Betéti Társaság

Székhely: 2400 Dunaújváros, Nap u. 2.

Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Nap u. 2.

Email cím: naxonet@naxonet.hu

 

Felügyeleti szervek:

Gazdasági Versenyhivatal

Verseny és fogyasztóvédelmi ügyek

 

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefon: (1) 472-8900;

Fax: (1) 472-8905

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.

Telefon: 36 1 468 0500,

Fax: 36 1 468 0680

E-mail: info@nmhh.hu

 

Szolgáltatószékhelye szerinti békéltető testület:

 

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mai:  bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21

 

 —————————————————

1.számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt