ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Hatályos [*]-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Agroinform Média Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.prega.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott, a jelen ÁSZF-ben részletezett elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató Szolgáltatásainak használatára vonatkozik. Felhasználó a Weboldalon az erre vonatkozó mező megjelölésével, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

A Szolgáltató adatai:

:                                              Agroinform Média Kft.

Székhely:                            1149 Budapest, Angol utca 34.
E-mail cím:                         ugyfelszolgalat@agroinform.com

Adószám:                            26351409-2-42
Cégjegyzékszám:             01-09-325609

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Naxonet Betéti Társaság

Székhely:                            2400 Dunaújváros, Nap u. 2.

Levelezési cím:                  2400 Dunaújváros, Nap u. 2.

Email cím:                           naxonet@naxonet.hu

A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik, így különösen a Weboldalon elérhető konferencia videófelvételek letöltésére (a továbbiakban: Videó), illetve a Szolgáltató által szervezett konferenciákra (a továbbiakban: Konferencia; Videó és Konferencia a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) történő jelentkezésre és a Konferencián történő részvételre vonatkozóan.
 • A Szolgáltatás igénybevételére minden természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany Felhasználó jogosult. A Felhasználó fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban jogi személy esetén kizárólag a vonatkozó jogszabályok alapján képviseleti joggal felruházott képviselője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult eljárni.
 • A Szolgáltatás igénybevételét a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.
 • A Szolgáltatások igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel, illetve jelentkezéssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 • A Felek közötti szerződés az ÁSZF Felhasználó általi elfogadása esetén a Konferenciára történő jelentkezés, illetve a Videó megrendelésének Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait.
 • A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és a kiállított elektronikus számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 • A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
 • A Konferenciára vonatkozó jelentkezéssel vagy a Videó megrendelésével, továbbá az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.
 1. Videó megrendelése
 • A Videó megrendelése érdekében nincs szükség regisztrációra. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: vezetéknév, keresztnév, cégnév, e-mail cím, adószám (cég esetén), számlázási cím, telefonszám. Cég esetén a Felhasználó kapcsolattartója kizárólag az általa képviselt Felhasználó adatait adhatja meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Leadott megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon vagy központi e-mail címen van lehetőség.
 • A Videó minden esetben digitális formában elérhető terméket jelent. A Szolgáltató a sikeres megrendelést követően e-mailben küldi el a Videó megtekintésére szolgáló online felülethez tartozó belépési információkat a Felhasználó részére a Felhasználó által megadott e-mail címre.
 • A Videók mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A Felhasználónak a Videó vételárán kívül semmilyen más költséget nem kell megfizetnie.
 • A Weboldalról megrendelhető Videók árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Videók vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Videó közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” forintos vagy “1” forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Videó hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő hozzáférést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
 • A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A megrendelés menete:

A megrendelni kívánt Videót ki kell választani. majd az itt található megrendelési adatlapon kell megadni a számlázáshoz szükséges adatokat. Ezen a felületen szintén látható a megvásárolni kívánt Videó ára. A sikeres megrendeléshez a csillaggal jelölt, mezők kitöltése kötelező és a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a rendelés nem folytatható. Amennyiben a Felhasználó mindent rendben talál, a „Megrendelem” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. Ezután a megadott e-mail címre a Felhasználó megkapja a rendelés visszaigazolását. Fizetés online bankkártyás fizetéssel lehetséges a Weboldalon keresztül.

 • A Felhasználó részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Videók felsorolását, mennyiségét, a Videó árát és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 • A Felhasználó a vételárat utalással vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.
 • Az online fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét a Simple biztosítja. Online fizetés esetén a Felhasználó a fizetési szolgáltató saját fizetési oldalán van lehetősége a fizetés teljesítésére. Felhasználó a fizetési szolgáltató fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Felhasználó bankkártyaadatait nem kezeli.
 • A díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.
 • A kiállított számlát a Felhasználó e-mailen, elektronikus formában a hozzáférési adatokkal együtt kapja meg.
 • A Szolgáltató a sikeres megrendelést követően a Felhasználó részére a Felhasználó által megadott e-mail címre juttatja el a hozzáférési adatokat a megrendelés visszaigazolásától számított 48 órán/napon belül. A Videó megtekintésére online formában van lehetőség a Szolgáltató által megjelölt weboldalon, a Szolgáltató által elküldött azonosító és jelszó használatával. Amennyiben a hozzáférési információkat a Felhasználó a jelzett határidőn belül nem kapja meg vagy a Videóhoz a jelzet weboldalon és módon nem fér hozzá, forduljon az ügyfélszolgálathoz. A megrendelt Videót a Felhasználó a weboldalon korlátlan ideig és korlátlan alkalommal megnézheti. A Videó letöltésére nincs lehetőség.
 1. Konferencia jelentkezés

 

 • A Felhasználó a Konferenciával kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Felhasználónak a Konferenciával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval a Weboldalon található elérhetőségeken.
 • A Konferencián történő részvételért fizetendő díj a Weboldalon kerül feltüntetésre (a Konferencián történő részvételért fizetendő, általános forgalmi adót tartalmazó bruttó díj a zárójelben található).
 • A Konferencia részvételi díja változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a Konferencia részvételi díját, amennyiben a Felhasználó a jelentkezését már a részvételi díj megváltoztatását megelőzően elküldte, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.
 • Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Konferencián történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Konferencián, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
 • A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.
 • A Felhasználó a Weboldalon elérhető Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a Konferenciára. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatait: cégnév (magánszemély esetén teljes név), e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve, számlázási cím, szállítási cím. A Felhasználó a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Felhasználó a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.
 • A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Felhasználó bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Szolgáltató felé az ugyfelszolgalat@agroinform.hu e-mail címen. A Felhasználónak a Konferencia részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással az e-mail elküldését követő 5 napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a jelentkezés és nem köteles a Konferencián történő részvételre. Ha a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Konferencia részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Szolgáltató a Felhasználó szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Felhasználó a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.
 • A Felek jogai és kötelezettségei
 • A Felhasználó jogai és kötelezettségei
 • A Felhasználónak jogában áll a Konferencián részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
 • A Konferencián részt vevő Felhasználó személyét lehetőség van a Konferenciát megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.
 • A Konferencián a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Felhasználó Konferencián való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a Konferencia részvételi díját nem téríti vissza.
 • A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 • A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Konferencia napja előtt minimum 3 nappal a Felhasználó e-mailen vagy postai úton jelzi. A Konferencia napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.
 • A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Felhasználótól, akinek a részvételi díja a Konferenciát megelőző napon még nem érkezett meg az Szolgáltató bankszámlájára.
 • A Szolgáltatónak jogában áll a Konferenciát törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Konferencia elmaradásáról és a Konferenciára jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
 • Bár a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Konferencia az előzetesen megadott program szerint kerüljön megrendezésre, de fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Konferencia programját, amely értelmében – egyebek mellett – megváltoztathatja az egyes előadások témáját vagy előadóját, módosíthatja az előadások sorrendjét, törölhet egyes előadásokat.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét az előző pontokban meghatározott változások miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.
 1. Kellékszavatosság
 • A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • A kellékszavatosságra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
 1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Szavatossági igény bejelentésének módja

A Felhasználó bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.

A levélnek tartalmaznia kell:

– a Felhasználó nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt.

 1. Panaszkezelés
 • A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
 • Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt és a Felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározottak szerint a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az ott meghatározott feltételek alapján, úgy fordulhat békéltető testülethez:

Budapesti Békéltető Testület

Címe:                          1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím:        1253 Budapest, Pf.:10.

E-mail:                       bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefonszáma:         06 (1) 488 21 31

Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Felek a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá magukat.

 1. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés – eltérő szabályok fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén

 

 • A Szolgáltatás üzlethelyiségen kívül megkötött szerződésnek minősül, amennyiben a Felhasználó természetes személy. Ez esetben a jelen ÁSZF rendelkezéseit a jelen 6. pontban foglalt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.
 • A Felek viszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései vonatkoznak.
 • A Felek kijelentik, hogy a Kormányrendelet 11. § szerinti kötelező tájékoztatást a jelen ÁSZF megfelelően tartalmazza, a Felhasználó az ÁSZF elolvasásával ezen tájékoztatást megkapta, melyet a Videó megrendelésével vagy a Konferenciára történő jelentkezéssel elismer.
 • Elállási/felmondási jog
 • A Videóhoz történő hozzáférés megrendelése esetén a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a 5.4.2. pont szerinti elállási határidő lejártát megelőzően kezdje meg a Szolgáltatás nyújtását. Erre tekintettel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően (vagyis miután a Videó megtekintéséhez szükséges hozzáférést megkapta és a Videóhoz ténylegesen hozzá is férhet) a szolgáltatás jellegére tekintettel a Kormányrendelet 29. § (1) m) pontja alapján elállási vagy felmondási jogával nem élhet.
 • Konferenciára történő jelentkezés esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kormányrendelet 29. § (1) l) pontja alapján elállási vagy felmondási jogával nem élhet. A jelentkezéssel kapcsolatos lemondás lehetőségével és annak következményeivel összefüggésben a 3.9. pontban foglaltak irányadóak.
 • Kellékszavatosság
 • A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó természetes személy és igazolja a Szolgáltatóval való szerződés érvényes és hatályos fennállását. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt a Szolgáltatásban.

 • Panaszkezelés
 • Szóbeli panasz

A Felhasználó szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Felhasználó panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Felhasználóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Felhasználónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

 • Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a Felhasználónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Felhasználót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Felhasználó valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

 • Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül és panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az 5.2. pontban foglaltakon kívül az alábbi hatósághoz és testülethez is fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím:                           1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám:         +36 1 450 2598

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt.  A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatót megtalálja a Weboldalon

 1. Záró rendelkezések

 

 • Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 
 • Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 
 • Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.
 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.