Felhasználási feltételek

A weboldal üzemeltetője: Agroinform Média Kft. (székhely 1149 Budapest, Angol utca 34., cégjegyzékszám: 01-09-325609, a továbbiakban, mint Szolgáltató)

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével – azaz a Weboldal bármely szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weboldal megtekintésével – a jelen Felhasználási feltételek valamennyi rendelkezését visszavonhatatlanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat, a Weboldal funkcióit, annak szerkezeti és grafikai elemeit, valamint a Weboldalon alkalmazott technikai megoldásokat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt, illetve annak szolgáltatásait a mindenkor a Szolgáltató által nyújtott állapotban veheti igénybe.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. Felhasználó a Weboldal használatával a módosításokat elfogadja.

A Weboldalt Felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja.

 1. Általános feltételek
 1. Jelen Felhasználási feltételek magyar és angol nyelven készült. A jelen Felhasználási feltételek hatálya alá tartozó bármely szerződés lehetséges szerződéskötési nyelve a magyar és az angol. Felhasználó kijelenti, hogy a fent meghatározott nyelvnek a Weboldal használatához, valamint a Felhasználási feltételek hatálya alatt szerződéskötéshez szükséges szintű ismeretével rendelkezik. Felek kikötik jelen Felhasználási feltételek kapcsán a magyar jog alkalmazását és a magyar bíróságok joghatóságát.
 2. Jelen Felhasználási feltételek a Weboldalon kerül közzétételre, az bárki számára elérhető, valamint Pdf formátumban letölthető.
 3. Szolgáltató jogosult a Weboldal kinézetét, tartalmát és más jellemzőit a Felhasználó értesítése nélkül módosítani.
 4. Szolgáltató kötelezettséget vállal a Weboldal folyamatos rendelkezésre állásának, működésének biztosítására egy adott naptári évben, folyamatosan, napi 24 órában, évi 365 napon keresztül. Ez alól kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek:
 • Weboldal karbantartási munkák miatt fennálló szünetelése
 • Weboldal rajta kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező szünetelése (vis maior). Vis maior-nak minősül különösen háború, forradalom, természeti katasztrófa, előre nem látható politikai események vagy kormányzati intézkedések.
 • Harmadik személy által engedély nélkül elhelyezett, a Weboldal működését befolyásoló programok miatti szünetelés

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a jelen pontban meghatározott, rajta kívül álló okból bekövetkező károkért.

 1. Szolgáltató a Felhasználó vagy egyéb harmadik személy által a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül. Szolgáltató ezen okból kizárja felelősségét minden feltöltött információ, anyag vagy egyéb tartalom tartalmáért.
 1. Felhasználó bármely, jelen Weboldal használatával kapcsolatban Szolgáltatóval fennálló jogviszonyából eredő követelését kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni.
 2. Amennyiben jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése semmisnek minősülne, az nem érinti az egész Felhasználási feltételek érvényességét.
 1. Szellemi alkotások
  1. A Weboldal a Szolgáltató szellemi tulajdona, a tartalmának bármely formában történő használata például a logó, és márkajelzés, program kódok és grafikai elemek használata csak a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges. Kutatási adat és nyilvános információ kizárólag nem kereskedelmi célból más weboldalon, vagy egyéb online vagy offiline anyagban (pl. Facebook, Google, közösségi média, videok stb.) felhasználhatóak, azonban Felhasználónak előzetesen értesítenie kell Szolgáltatót, és a Szolgáltatót (www.prega.hu) kell megnevezni, mint a kutatási adat és információ tulajdonosát és forrását.
  2. Felhasználó általánosságban a Weboldalt, annak egy részét, valamint a részét képező bármely elemet vagy tartalmat kizárólag jelen Felhasználási feltételek szerint, vagy Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult használni.
  3. A Weboldal a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a „Prega” elnevezést, „prega.hu” domain nevet logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal, szerzői jog alapján őt megillető vagyoni jogokkal. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
  4. A Weboldal, valamint a Weboldalhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Weboldal elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
  5. A Felhasználó vállalja – tekintettel Szolgáltató tulajdonjogára, illetve őt a szerzői és a szellemi tulajdon körébe tartozó egyéb jogokra – hogy a Weboldalról nem távolít el semmilyen tartalmat.
  6. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan kifejezett magatartást, vagy hallgatólagosan nem vehet részt olyan cselekményben, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Weboldallal kapcsolatban jogot szerez.
  7. A Weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény – ideértve a Weboldal bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is – a Szolgáltató tulajdonát képezi, illetve felette teljes körű jogosultsággal rendelkezik, ezáltal ezen tevékenységekre kizárólag Szolgáltató engedélyével kerülhet sor.
  8. Szolgáltatót megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Szolgáltató hozzájárulása szükséges.
 • Felelősség korlátozása
 1. A Szolgáltató törekszik a Weboldalt, illetve a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat az elérhető legjobb minőségben Felhasználó részére elérhetővé tenni, azonban kizárja a felelősségét a tekintetben, hogy a Weboldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások mennyiben felelnek meg Felhasználó elvárásainak, céljainak, illetve személyes preferenciáinak.
 2. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Weboldalon a Felhasználó által megadott adatok valódiságáért, adatok, információ helyességéért és ezen adatok, információ felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért vagy egyéb hátrányos következményekért.
 3. Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét Felhasználóval szemben a Weboldal más felhasználója, vagy harmadik személy által okozott vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve egyéb hátrányos következményért. Szolgáltató különösen kizárja felelősségét Felhasználó által harmadik személynek okozott személyiségi jog körébe eső jogsérelemért, amely jogsértésre a Weboldal üzenetküldő funkciójának használata közben kerül sor.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben magatartása sérti jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseit, illetve a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és ezáltal Szolgáltatót kár vagy egyéb hátrányos következmény éri, köteles a Szolgáltatót ért kárt megtéríteni, illetve Szolgáltatót mentesíteni a hátrányos következmény alól. Felhasználó köteles továbbá mentesíteni Szolgáltatót a kár összegének megfizetése alól abban az esetben, amennyiben harmadik személyt Felhasználó magatartása következtében kár éri, és harmadik személy ennek következtében Szolgáltatóval szemben érvényesít igényt.
 5. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen Felhasználási feltételek tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldalt milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldal használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
 6. Szolgáltató nem minősül szerződő félnek bármely, Felhasználó és harmadik személy között létrejött olyan szerződés kapcsán, amely a Weboldal szolgáltatásainak bármely formában történő igénybevétele kapcsán jött létre, ezáltal nem terheli őt az ilyen szerződésből eredő bármely igényért helytállási kötelezettség, különös tekintettel a szerződésből eredő szavatossági, jótállási, valamint kártérítési igényekre. Az ilyen jellegű szerződésekre jelen Felhasználási feltételek hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben a jelen Felhasználási feltételek-ben kifejezetten említésre kerül.
 7. Szolgáltató – tekintettel arra, hogy nem tekinthető szerződő félnek Felhasználó és harmadik személy között létrejövő szerződésnek – nem tartozik helytállási kötelezettséggel harmadik személy által a Weboldalon keresztül hirdetett. illetve elérhető bármely termék vagy szolgáltatás jellemzői tekintetében, illetve azzal kapcsolatban, hogy a harmadik személy által rendelkezésre bocsátott termék, vagy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel-e Felhasználó elvárásainak.
 8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Weboldalhoz kapcsolt adatbázisokból, a Weboldalon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Weboldalra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 9. Szolgáltató nem tartozik továbbá felelősséggel olyan Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, amely hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior). Ilyen vis maior eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan: háború, természeti katasztrófa, időjárási események, egyéb politikai események, sztrájk, kormányzati intézkedések. Nem felelős Szolgáltató a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események alvállalkozóit, teljesítési segédjeit vagy egyéb közreműködő személyeket hátráltatják vagy akadályozzák.
 10. Szolgáltató kizárja felelősségét minden, a Weboldalon keresztül elérhető, harmadik személy által üzemeltetett program vagy alkalmazás használata során vagy annak következtében keletkezett kárért vagy egyéb hátrányos következményért.
 11. Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Jelen pontban foglaltak felhatalmazzák Szolgáltató vezető tisztségviselőjét, hogy ezen korlátozásra közvetlenül hivatkozzon.
 1. Felhasználó egyéb kötelezettségei a Weboldal használata során
 1. A Felhasználó köteles Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a Weboldal működésében bármely hibát észlel, ennek keretében köteles továbbá tájékoztatni Szolgáltatót az ezzel kapcsolatos összes körülményről, valamint a kapcsolódó összes információról. Felhasználó köteles Szolgáltatóval együttműködni a hiba azonosítása, a hiba okainak feltárása, valamint a hiba kijavítása során.
 2. A Felhasználó köteles a Weboldal használatához szükséges megfelelő hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.
 3. Felhasználó köteles az általa használt eszközön található programok és adatállományok, egyéb szoftverek mentéséről és megfelelő tárolásáról gondoskodni. Ezen adatok, illetve programok elvesztéséért, meghibásodásáért, használhatóságuk csökkenéséért, illetve az ebből eredő bármely hátrányos következményért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét a Felhasználót az alkalmazott hardver hibája vagy a nem megfelelő üzemeltetési környezet okozta kárért vagy egyéb hátrányos következményért.
 4. Felhasználó köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy a Weboldal működését hátrányosan érintő vírus vagy egyéb program használata a Weboldal működését ne hátráltassa. Szolgáltató kizárja felelősséget vírusok vagy egyéb programok használata következtében Felhasználót vagy harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért.
 1. Adatvédelem

 

 1. A személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelkezéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 2. Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében.
 1. Felhasználási feltételek módosítása
 1. A Szolgáltató a Felhasználási feltételeket, továbbá az Felhasználási feltételek módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Felhasználási feltételeket köteles a Weboldalon jól látható helyen, a Weboldal nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. A Felhasználási feltételek módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba. A Felhasználási feltételek módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Weboldalra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót a Felhasználási feltételek módosításáról és a módosított Felhasználási feltételek tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el a Felhasználási feltételek módosítást a belépés előtt.
 2. Amennyiben a Felhasználó a Felhasználási feltételek módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó a Felhasználási feltételek módosítást kifejezetten elfogadta.